کامپیوتر علی قدرتمندترین مرکز چاپ / تکثیر و توزیع انواع لوح فشرده خام است 

با مدیریت آقایان : محمد امین آقابابایی و علی انصاری